KÜÇÜK PAZAR HIRDAVAT KIRTASİYE İNŞAAT SAN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Küçük Pazar Hırdavat Kırtasiye İnşaat San. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (‘’ Küçük Pazar '' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Küçük Pazar, siz değerli müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza, aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Kale Mah. Gazi Cad. 82/C İlkadım/SAMSUN

Telefon : (0362)432 41 03

E-posta : kucukpazar@gmail.com

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz müşterisi olarak; Küçük Pazar'ın mal/hizmet satış işlemleri ve satış sonrası destek hizmetleri sırasında bizimle paylaştığınız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri

İletişim Verisi

Adres, Telefon No, E-Posta Adresi,

Finansal Veri ve Özlük Verisi

Şahıs Şirket Bilgisi, Kredi Kartı Bilgileriniz (Kredi kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ödeme işlemlerinize ilişkin kredi kartı sliplerinin saklanması sebebiyle kredi kartınızın yalnızca son 4 (dört) hanesini şirketimiz bünyesinde fiziki ortamda tutulmaktadır.), Fatura Bilgisi

Görsel Veri

Güvenlik Kamera Kayıtları


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, Küçük Pazar tarafından;

• Şirketimizin mal ve hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi,

• Muhasebe ve Finans Süreçlerinin Yürütülmesi (Tahsilat Yapılması, Fatura Düzenlenmesi, Gider Pusulası Düzenlenmesi, Para İade İşlemleri)

• 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek,

• Fiziksel Mekan Güvenliği Amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ GUN OLARAK İŞLENMESİ


Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere;

• Hizmet desteği almak amacıyla yurtiçinde bulunan tedarikçilerimizle (Veritabanı yönetimi ve bakımı hizmeti, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, para ve ödeme kuruluşları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları)

• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılmaktadır.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde müşterilerimizden açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir..
Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Küçük Pazar olarak kişisel verilerinizi;

• Şirketimiz tarafından ürün/hizmet sunulması sırasında bizimle paylaşmanız suretiyle, ,

• İletişim kanalları (Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya, şikayet portalları ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi ve bunların sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle,

• Küçük Pazar'a ait lokasyonlarımızdaki güvenlik kameraları vasıtasıyla,

Küçük Pazar olarak kişisel verilerinizi; 

• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine

• Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

 

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızanıza dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Siz değerli müşterilerimize ait kişisel veriler; Küçük Pazar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'nda belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır.

Fiziki ortamda muhafaza edilen müşterilerimize ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta, fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Küçük Pazar çalışanının erişimi bulunmaktadır. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülüklerimiz konusunda tüm personelimize eğitim verilmektedir. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kucukpazar@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KÜÇÜK PAZAR KVKK POLİTİKASI
KÜÇÜK PAZAR KVKK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
KÜÇÜK PAZAR GÜVENLİK KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ
KÜÇÜK PAZAR MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
KÜÇÜK PAZAR ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
KÜÇÜK PAZAR ÇALIŞAN ADAY AYDINLATMA METNİ