KÜÇÜK PAZAR HIRDAVAT KIRTASİYE İNŞAAT SAN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Küçük Pazar Hırdavat Kırtasiye İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“ Küçük Pazar'' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Küçük Pazar, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Kale Mah. Gazi Cad. 82/C İlkadım/SAMSUN

Telefon : (0362)432 41 03

E-posta : kucukpazar@gmail.com

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, uyruk

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, mezun olunan okul ve bölüm bilgisi, bilgisayar kullanma yetisi

İş Deneyimi Verisi

Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), aldığınız ücret(net/brüt)

Görsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, varsa kamera kaydını

Sağlık Verisi

Engellilik durumu bilgisi

Diğer

Sürücü belgesi olup olmadığı bilgisi,  şirkette çalışan yakını olup olmadığı bilgisi ulaşılamadığında haber verilecek yakının adı soyadı, yakınlığı ve telefon bilgisi, askerlik durum bilgisi ve icra dosyası bulunup bulunmadığı bilgisi

 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Küçük Pazar tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

• Şirket’imize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
• İş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi
• İletişimin sağlanması,
• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
• Şirketimiz İnsan Kaynakları ve Muhasebe politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla şirketimiz ortaklarına, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, mülakat esnasında fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Aday bilgileri üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta, Küçük Pazar Kişisel Veri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziksel ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Küçük Pazar çalışanının erişimi bulunmaktadır. İş başvuru formuna erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. saklanmaktadır

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz, fiziki ortamlarda toplanmakta, işbu aydınlatma metninin 3 nolu maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 1 yıllık süre boyunca fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kucukpazar@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 


KÜÇÜK PAZAR KVKK POLİTİKASI
KÜÇÜK PAZAR KVKK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
KÜÇÜK PAZAR GÜVENLİK KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ
KÜÇÜK PAZAR MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
KÜÇÜK PAZAR ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
KÜÇÜK PAZAR ÇALIŞAN ADAY AYDINLATMA METNİ